HEV õpilaste toetamine

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamise ja õppekorralduse põhimõtted

Rapla Vesiroosi Koolis on väärtustatud iga õpilase areng. Õpilaste juhendamine, nõustamine ja õpiabi aitavad luua õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks. Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane tavaklassis.

Eesmärk on toetada õpilaste arengut üldhariduse omandamisel lähtudes tema erivajadustest.

Õpilastel on võimalik vajadusel saada nõu ja abi järgmistes vormides:

Õpilase esmane toetamine ainetunnis on õpilaste erinevaid võimeid arvestav õpetamine ja hindamine (nt erineva tasemega ülesanded, lisa/abivahendi kasutamise võimalus jm).

Konsultatsioonitund on õpetaja juhendatud ainealane konsultatsioon.

Järelvastamistund on negatiivse hinde parandamise võimalus kindlaks määratud ajal õpetaja järelvalve all. Puudub ennetav funktsioon.

Individuaalsed ja/või grupikonsultatsioonid aineõpetajatelt, klassijuhatajatelt, tugispetsialistidelt ja kooli juhtkonnalt.

Psühholoogiline nõustamine akadeemilise ja psühholoogilise toimetuleku osas, kutsevaliku osas. Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine kohanemis-, käitumis- ja õpibrobleemide puhul. Sotsiaalpedagoog koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö toetamist.

Logopeediline abi on õpilase arengu toetamine, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks. Logopeed aitab last lugema õppimisel, abistab häälikute kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel analüüsil, on toeks kirjutamisraskuste ennetamisel ja ületamisel, lugemisoskuse süvendamisel ja jutustamisoskuse ning sõnavara arendamisel.

Õpiabirühma arvatakse ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust. Õpiabirühm on üldjuhul 2.-6. klasside õpilastele.

Meditsiiniline abi – vastuvõtud õpilastele, terviskontrollid, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilaste terviseprobleemide küsimustes.

Arenguvestlusi korraldatakse õpilase arengu toetamiseks.

Ümarlaua kohtumised on koostöövorm, mis toetab õpilase individuaalset arengut, eneseanalüüsi ning suurendab õpilase vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis. Ümarlaua kohtumisel osalevad üldjuhul klassijuhataja, lapsevanem, õpilane, tugispetsialistid ning vajadusel juhtkond ja teised erialaspetsialistid.

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis) õpilaste eesmärk on parandada õpilastevahelisi suhteid ning kooli õhkkonda, leevendada kaaslaste muresid. Tugiõpilane on noor noorte hulgas, kes märkab täiskasvanutele varjatuks jäävaid kaasõpilaste probleeme ning kes oskab rahumeelselt ning lahendusi otsivalt sekkuda.

Individuaalset õppekava rakendatakse õpilasele lähtuvalt tema erivajadusest. Individuaalses õppekavas võib teha muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Individuaalne õppekava koostatakse vajadusel 1.-9. klassi õpilastele.

Individuaaltunnid on regulaarsed organiseeritud tunnid mingis konkreetses aines. Tunde viib läbi selleks määratud aineõpetaja.

Täiendav õppetöö määratakse õppenõukogu otsusega õpilastele, kellele tuleks ühes või mitmes õppeaines kokkuvõtva hindena välja panna mitterahuldav aastahinne. Täiendavale õppetööle määratud õpilane täidab aineõpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid, mis toetavad nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist õppeaines.