Õpiabi

Rapla Vesiroosi Kooli õpiabiõpetaja on Ülleri Poola

E- post: ylleri.poola@vesiroos.edu.ee

Õpiabitunnid toimuvad ruumis 318

Õpiabi tunniplaani saad vaadata siit

Õpiabitunnis toetatakse õpilasel õppekavas fikseeritud eeldatavate õpitulemuste saavutamist.

Lihtsalt öeldes: õpiabi on mõeldud lapse õpioskuste arendamiseks, et õpilane saaks põhiainetundides paremini hakkama.

Oskus õppida ehk õpioskus on oskus keskenduda; mõista ja meelde jätta kuuldut, nähtut või loetut; leida ja välja tuua suulisest või kirjalikust tekstist olulist, mõista tööjuhendeid ning nende alusel töötada; leida ja luua seoseid õpitu vahel ning kasutada õpitut uutes olukordades; organiseerida oma vaimset tegevust: orienteeruda ülesandes, järjestada osatoiminguid, teostada enesekontrolli, hinnata tehtut jms.

Õpioskusi õpetame ja täiendame läbi kognitiivsete oskuste (kõne, taju, tähelepanu, mõtlemine) arendamise.

Õpiabi on õpilasele kooli poolt pakutav üldtugi, mida võib korraldada nii individuaalsete või rühmatundidena. Õpilane võetakse õpiabirühma vastu õpilase individuaalsuse kaardi alusel ( kaardi avab klassijuhataja) haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerija (HEVKO) ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase vanema nõusolekust.

Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni (valdavalt eesti keele ja matemaatika) ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabirühma määratud õpilasele on õpiabitundidest osavõtt kohustuslik, puudumise märgib õpetaja eKooli päevikusse.

Vanemale: Tundides toimub erinevate õppimist toetavate võtete õppimine ja harjutamine. Parema ja kiirema tulemuseni jõudmiseks on tähtis, et samamoodi harjutatakse kodus õppimisel. Kui laps on määratud õpiabirühma nimekirja, siis on oluline koostöö aineõpetaja, lapsevanema ja õpiabiõpetaja vahel, seda eriti 1.- 2. klassi õpilase puhul. Näiteks: Kui lapsel kujuneb ladus lugemine raskelt (laps on liialt kauaks jäänud veerima), siis oleks hea harjutada samamoodi kodus, kuidas loeme õpiabitunnis.


Kasulikke linke õppimise toetamiseks ja arendamiseks

EESTI KEEL:

Kõige pisematele: http://www.mukimuri.net/

Freppy mängud: http://www.frepy.eu/part_ee.html või mängud on leitavad nimekirja järgi :

http://tiiaklassiajaveeb.blogspot.com/2012/10/frepy-keelemangud.html

Kirjatähtede õppimiseks: 3 raskusastet: http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/html/anglais/alphabet/alpha1.htm

Koduloomad: https://learningapps.org/1078155

Mets- ja koduloomad: https://learningapps.org/1443610

Mängunurk: http://mangunurk.weebly.com/index.html

Mänge laste arendamiseks: : http://edlv.planet.ee/th/- - avaneb interaktiivsel tahvlil

Eesti keeleharjutused 1.-3. klassile: http://web.zone.ee/tiia_e_testid/keeleopetus.html

Eesti keeleharjutused 1.-3. klassile: http://www.tdl.ee/~kyllike/eestik.html


2. klassile:

1. Tegusõna lauses: https://learningapps.org/1392628

2. Aeg: kuud, aastaajad, nädalapäevad: https://learningapps.org/2964370

3. Esitlused: http://kirjatark.ee/portfolio/esitlused-2-klassile/

4. Lindude õppimiseks: https://lohmus.weebly.com/

5. e - õppematerjal "Aeg ja kalender" : http://web.zone.ee/tiia_aeg/aasta.html


3. klassile:


4. klassile:

Käänamine 5. klassile:


Veebikeskondade varasalv eesti keele ainetundides: http://varasalv.weebly.com/eesti-keel.html

Tartu Hiie Kooli õppematerjalid: http://www.hiiekool.ee/?id=133&lang=est

Tunne kõnekäände: http://www.hiiekool.ee/konekaanud/

Harjutused 4.-6.klassile: http://eestikeel.eu/index.php

Häälikute kordamiseks: vokaal, klusiil, konsonant: https://learningapps.org/304013

Harjutusi 5.-9.klassile:

1. Eesti õigekiri, sisaldab õigekirja põhimõtteid, reegleid ja näiteid:

http://opetaja.edu.ee/ortograafia/

2. i ja j õigekiri: https://learningapps.org/1491508


MATEMAATIKA:

Rohenäpu matemaatika: http://edlv.planet.ee/matemaatika/

Kella õppimiseks: https://www.thatquiz.org/tq-g/math/time/

Kella memoriin: https://www.nasa.gov/kidsclub/flash/games/level4/Flip_Time_Memory.html#.VCRHDPl_tU0

Matemaatilised testid: 1.-3.klassile:

http://web.zone.ee/tiia_e_testid/matemaatilised%20testid.htm

Korrutustabeli õppimiseks1:1. Lohista ülesande kaart õigele vastusele:

http://www.helpingwithmath.com/by_subject/multiplication/mul_games.htm

Korrutustabli õppimiseks 2: http://www.kubbu.com/?s=korrutustabel_pahk

Korrutustabeli õppimiseks 3: http://www.multiplication.com/games/all-games

Veebikeskkondade varaslv matemaatika ainetundides: http://varasalv.weebly.com/matemaatika.html

Õppematerjal 4.-6.klassi matemaatika õppimiseks: http://www.sluha.pri.ee/stuff/matemaatika/oppematerjal/

Väga hea jagamise treenimiseks on 5. klassile algteguriteks lahutamine!

Arvuta-kas saad 1 000 000 krooni? http://www.quia.com/rr/324696.html


LOODUSÕPETUS 4. KLASSILE: http://web.zone.ee/loodusop/


LOODUSÕPETUS 5.- 6. KLASSILE:

1. Külli Natka materjalid: http://loodusklass.weebly.com/

2. Merike Rahtma "Loodusõpetuse õppematerjalid 5. klassi õpilastele": https://sites.google.com/site/veetaimed/home

3. Slaidid jõe kohta: https://www.slideshare.net/laurigtx/6kl-j6gi


ARENDAVAID LEHEKÜLGI:

Mälu arendamiseks: http://www.playkidsgames.com/games/patternMemory/patternMemory.htm

Eripedagoogiline õpiabi. Riina Timbergi koduleht: http://timberg.webs.com/