Õpiabi

Rapla Vesiroosi Kooli õpiabiõpetaja on Ülleri Poola

E- post: ylleri.poola@vesiroos.edu.ee

Õpiabitunnid toimuvad ruumis 318

Õpiabi tunniplaani saad vaadata siit

Õpiabitunnis toetatakse õpilasel õppekavas fikseeritud eeldatavate õpitulemuste saavutamist.

Lihtsalt öeldes: õpiabi on mõeldud lapse õpioskuste arendamiseks, et õpilane saaks põhiainetundides paremini hakkama.

Oskus õppida ehk õpioskus on oskus keskenduda; mõista ja meelde jätta kuuldut, nähtut või loetut; leida ja välja tuua suulisest või kirjalikust tekstist olulist, mõista tööjuhendeid ning nende alusel töötada; leida ja luua seoseid õpitu vahel ning kasutada õpitut uutes olukordades; organiseerida oma vaimset tegevust: orienteeruda ülesandes, järjestada osatoiminguid, teostada enesekontrolli, hinnata tehtut jms. 

Õpioskusi õpetame ja täiendame läbi kognitiivsete oskuste (kõne, taju, tähelepanu, mõtlemine) arendamise. 

Õpiabi on õpilasele kooli poolt pakutav üldtugi, mida võib korraldada nii individuaalsete või rühmatundidena. Õpilane võetakse õpiabirühma vastu õpilase individuaalsuse kaardi alusel ( kaardi avab klassijuhataja) haridusliku erivajadustega õpilase õppe koordineerija (HEVKO) ettepanekul ja kooli direktori otsusel. Otsuse tegemisel lähtub direktor õpilase vanema nõusolekust.

Õpiabirühma tunnid toimuvad vastava ainetunni (valdavalt eesti keele ja matemaatika) ajal, milles õpilasel täheldatakse raskusi. Vajadusel võib tunde läbi viia ka pärast õppetunde. Õpiabirühma määratud õpilasele on õpiabitundidest osavõtt kohustuslik, puudumise märgib õpetaja eKooli päevikusse.

Vanemale: Tundides toimub erinevate õppimist toetavate võtete õppimine ja harjutamine. Parema ja kiirema tulemuseni jõudmiseks on tähtis, et samamoodi harjutatakse kodus õppimisel. Kui laps on määratud õpiabirühma nimekirja, siis on oluline koostöö aineõpetaja, lapsevanema ja õpiabiõpetaja vahel, seda eriti 1.- 2. klassi õpilase puhul. Näiteks: Kui lapsel kujuneb ladus lugemine raskelt (laps on liialt kauaks jäänud veerima), siis oleks hea harjutada samamoodi kodus, kuidas loeme õpiabitunnis.