VEPA

VEPA Käitumisoskuste Mäng Rapla Vesiroosi Koolis

Alates 2017. aastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat igapäevaselt peamiselt klassiõpetajad Riina Lõhmus, Triin Kõiv, Küllike Juurik, Ragne Roosla. Metoodika on tuttav ja elementidena kasutuses ka mitmetel aineõpetajatel (Kärt Kaseorg-Korbe, Eva Hindremäe, Gaida Kabral).

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015.õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi noremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu memme vigur, taimer, nimepulgad, VEPA rollid ja käemärgid.

Oleme üle kooli võtnud kasutusele käemäergid. Laialdast kasutust koolis on leidnud nimepulgad. I ja II kooliastme õpilased on sisuliselt kõik tuttavad käemärkidega ja oskavad ka vastavalt käituda.

Oleme õpetajatena märganud, et VEPA soodustab klassis töömeeleolu. Õpilastel areneb koostööoskus, meeskonnatunne, teistega arvestamine, paraneb ka keskendumisoskus ja klass rahuneb kiiremini. Õpilastel on kergem ilma suure ajakuluta ühelt tegevuselt teisele lülituda.

Meie kooli põhiväärtused on Koostöö, Õppimine/õpetamine, Loovus, Austus (KÕLA) ja seetõttu VEPA rakendamine on meie püüdlusi toetav.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu nt teeb seda Riina Lõhmus, Triin Kõiv, Küllike Juurik, Kärt Kaseorg-Korbe, Ragne Roosla. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka sotsiaalpedagoog Ria-Reeda Tserr, eripedagoog Ebbe Sündema, õppealajuhatajad Marike Uusjärv ja Kaia Poom ja koolidirektor Jaan Reimund, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.