Psühholoog

Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse.

Psühholoogi peamised töövaldkonnad:

1. õpilaste individuaalne ja grupiviisiline nõustamine:  

2. lapsevanemate ja õpetajate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes; 

3. õpilaste nõustamine elutee valikul – kutsevalikust lähtuvalt erinevate võimaluste kaalumine ja tulevikuplaanide tegemine;

4. osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole.